Gespes

Existeixen molts tipus i espècies de gespa. En funció de la seva adaptació al clima, a la radiació solar, el consum d’aigua, tonalitat… podem escollir-ne un o altre, o també una combinació que ens ajudi a tenir el jardí verd durant tot l’any. Un cop escollit podrem procedir a la sembra tenint en compte l’època de l’any i la previsió de pluges.

A part de la sembra de gespa també podem plantar en un jardí gespa en rotlle o “tepe”. Es tracta d’una gespa que ja ha germinat i crescut al viver en unes condicions òptimes. Així quan arriba al jardí ja té gairebé les condicions definitives sent apte per a trepitjar i gaudir-la des del primer moment.

La gespa necessita que la seguem per augmentar la seva densitat i fer-la més agradable a les nostres passes. Existeixen diverses tipus de maquinària per a la sega de gespa. A jardi.cat utilitzem maquinària de majors dimensions que les tallagespes convencionals per tal de no malmetre la gespa i aconseguir una sega més neta i menys fragmentada.

A més de la sega i el reg, la gespa requereix altres manteniments. Cal proporcionar-li adob com per exemple substrat orgànic, és la tècnica anomenada recebat. També serà necessària una revisió periòdica per prevenir la possible presència de malalties i fongs.